- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Bygglovshandlingar

Vi upprättar bygglovshandlingar och tekniska beskrivningar för olika typer av byggnader.

Projektledning

Vi arbetar med projekteringsledning vilket innebär att vi bildar en arbetskonsultgrupp för de olika kategorier av konsulter som ingår ett byggprojekt (Arkitekter, konstruktörer, VVS och EL projektörer m fl.).

Byggledning

Vi arbetar med byggledning i en byggnadsentreprenad, detta arbete innebär bl a följande:

  • Vara byggherrens rådgivare i byggtekniska och ekonomiska frågor.
  • Övervaka att projektets ekonomiska och tidsmässiga ramar hålls.
  • Biträda byggherren vid val av projektörer och entreprenörer.
  • Svara för infordran av anbud för kontraktsskrivning.
  • Vara beställarens ombud, dvs ha fullmakt från byggherren att träffa ekonomiska avtal beträffande entreprenaden (om så byggherren önskar).
  • Ansvara för kontakter med myndigheter.
  • Ansvara för att erforderliga besiktningar kommer till stånd.