- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Rivningsplan

Inventering av byggnader innan rivning

Vad är en rivningsplan?

Rivningsplan används för att vid rivning av hela eller delar av byggnader beskriva varsamhet och bevarande, beskriva byggmaterial för återvinning samt hantering av hälso- och miljöfarligt avfall. Rivningsplanen kompletteras med ritningar i bilagor.

Rivningsplanen har utförs enligt principen Miljöstatus för byggnader (www.miljostatus.se).

För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till återanvändning/ återvinning skall nedanstående punkter beaktas:

1. Farligt avfall (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning
omhändertas på säkert och godkänt sätt.

2. Material som kan energiåtervinnas (ex. trä, trä, plast m.m.) skall separeras och hållas
åtskilt för att underlätta återvinning.

3. Byggnadsdetaljer som kan återvinnas (ex metallskrot, betongkross m m).

4. Byggnadsdetaljer återanvänds för eget bruk.

5. Övrigt rivningsmaterial.

Titta på filmen där vi utför markundersökning i samarbete med entreprenör.

Rivningsplan 1

Rivningsplan Snäckgärdsbaden

Engma har på uppdrag av Hökerum Bygg fått uppdraget att utföra miljöinventering av gamla anrika Snäcks konferensbyggnad samt intilliggande annex inför eventuellt kommande rivning. Byggnaden uppfördes i början av 80-talet och ritades av Berg Arkitektkontor i Stockholm samt Sten Samuelsson Arkitektkontor i Malmö. Konferensdelen innefattar poolområde, restaurang och storkök, bar och danslokal.

Läs mer »

Ett urval av projekt vi utfört

Rivningsplan 2

Rivningsplan Snäckgärdsbaden

Engma har på uppdrag av Hökerum Bygg fått uppdraget att utföra miljöinventering av gamla anrika Snäcks konferensbyggnad samt intilliggande annex inför eventuellt kommande rivning. Byggnaden uppfördes i början av 80-talet och ritades av Berg Arkitektkontor i Stockholm samt Sten Samuelsson Arkitektkontor i Malmö. Konferensdelen innefattar poolområde, restaurang och storkök, bar och danslokal.

Läs mer »