- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Om oss

Om Engma AB

ENGMA AB är ett konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. ENGMA AB arbetar i huvudsak med skadeutredningar, fuktmätningar, kemiska luftmätningar, bygglovshandlingar, planutredningar, projekteringsledning, byggnadsbeskrivningar, miljöinventeringar, miljötekniska markundersökningar, besiktning av vägmarkeringar och anläggningsprojekteringar.

De tjänster som ENGMA AB erbjuder omfattar åtaganden från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet.

 

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet som ENGMA AB valt utgår från standarden SS-EN ISO 9001, som innehåller ”kvaIitetssystem-krav” vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service. ”Handbok i kvalitetsstyrning” (ISBN 91-971453-6-X) har bl a använts vid uppbyggnaden av detta kvalitetssystem. I olika kontraktsituationer och uppdrag används även begreppsbenämningar som anges i Hus-AMA, AB, ABT, ABK och AF-AMA.

Du kan läs mer om vårt kvalitetssystem HÄR >>

 

Företagsinformation 3

Auktorisationer/Utbildningar

BYGGDOKTORN

https://www.byggdoktor.com

Medlem år 1991 (Mats Engdahl) i den riksomfattande organisationen BYGGDOKTORN som utbildar och fortutbildar skadeutredare. Byggdoktorerna är en samling experter på fukt och fuktrelaterade byggnadsskador. Byggdoktorerna står för hög god teoretisk kunnande inom fukt och fuktmekanik. Vi är ca 70 st i Sverige och finns representerade över hela landet.

MILJÖSTATUS FÖR BYGGNADER

www.miljostatus.com

Godkänd miljöinventerare år 1997 (Mats Engdahl).

Marknadsledande metod för miljöanpassad fastighetsförvaltning. En bra bit över hälften av en byggnads miljöpåverkan uppstår under förvaltningsskedet. Samtidigt är kraven på innemiljön stora då vi är inomhus den allra största delen av vår tid.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen och tillämpningen av Miljöstatus för byggnader. Juridiska eller fysiska personer som har intresse av miljöinventering av byggnader eller miljöanpassning av sin fastighetsförvaltning kan bli medlemmar.

Föreningen har till ändamål att verka för att Miljöstatus för byggnader blir en allmänt accepterad metod inom svensk fastighetsförvaltning. Föreningen medverkar därför bl a i mässor och seminarier, skriver artiklar och annonserar i tidskrifter samt tar fram marknadsmaterial i olika former.

Olika intressenter hos förening i tillväxt Miljöstatus för byggnader bildades 1997 av tio företag.

AUKTORISERAD PROVTAGARE

www.pegasuslab.se

Utbildad auktoriserad provtagare år 2006 (Mats Engdahl.) Syftet med att vara auktoriserad provtagare är att få en utbildning för att utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av innemiljön i en fastighet. Utbildningen fokuserar på provtagning och provhantering, analyser samt tillämpning av provsvarsrapporter.

ARBETE PÅ VÄG

www.trafikverket.se

Arbete på väg-utbildade: Bertil Wahlberg och Mats Engdahl.
Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Personal

Mats Engdahl VD, uppdragsansvarig, projektör 0705-22 07 66 mats@engma.se
Bertil Wahlberg Besiktning väganläggningar, Gotland 0706-29 36 16 bertil@engma.se
Göran Jacobsson Tekniker anläggning 0725-30 90 60 goran@engma.se
Maud Lawergren Ekonomi & Projektadministration 0733-26 30 62 maud@engma.se
WordPress Table Plugin

Fakturasystem

Faktura skickas med redovisad nedlagt tid och särskild ersättning när projektet är slutfört alternativt 1 ggr/månad.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10% samt en påminnelseavgift 50 kr. Betalningsvillkor 20 dagar.
Eventuella förändringar i uppdraget som påverkar priset meddelas innan ändringarna utförs.

Bankgiro: 5700-9342

Övriga villkor

För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK 09.

Timarvoden

Mats Engdahl 860 kr/tim
Bertil Wahlberg 880 kr/tim
Göran Jacobsson 780 kr/tim
Maud Lawergren 560 kr/tim
WordPress Table Plugin

Särskild ersättning

Särskild ersättning utgår enligt §6.5 ABK 09 på konsultens verifierade självkostnad tillsammans med pålägg om 10 %. Kopieringskostnader faktureras separat.
Verktygsbil, milersättning: 70 kr/mil

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på ovan angivna ersättningar.