- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Fuktskador

Skadeutredningar inom & utomhus

Titta på filmen när vi utför provtagning av betong för vidare analys.

Föregående bild
Nästa bild

Fuktmätning

Vi utför olika typer av fuktmätningar i byggnadsmaterial för att kontrollera om de har förhöjda fukthalter.

Luftmätning i golv
Föregående bild
Nästa bild

Kemisk luftmätning

Engma AB är auktoriserade att utföra kemiska luftmätningar i byggnader. Om man känner avvikande lukt i en byggnad kan det i vissa fall vara motiverat att utföra en luftmätning för att se vilka emissioner som avges från byggnadsmaterialen. Vi kan då ange vilka kemiska substanser som är förhöjda jämfört med normala värden och på så sätt ge en indikation på vad som kan vara orsaken till den avvikande lukten.

Föregående bild
Nästa bild

Provtagning av byggnadsmaterial

Vi utför provtagningar av  byggnadsmaterial  för att ta reda på om det t ex förekommer asbest i isolering, kasein i spackel, impregneringsmedel i trä mm.

Föregående bild
Nästa bild

Mikrobiologisk analys

Engma AB är auktoriserad för att ta prover för mikrobiologisk analys. Skadesvampar och bakterier som ger problem med avvikande lukter kan vid gynnsamma förhållanden växa till på de flesta byggnadsmaterial.

Föregående bild
Nästa bild

Värmetermografering

Värmekameror fångar en bild med infraröd strålning. Värmetermografering kan bl a användas för att kontrollera otillräcklig isolering i byggnader samt  fukt och brister i byggnadens klimatskal. Bilderna till vänster visar ett läckage från ett vattenburet golvvärmesystem.

Föregående bild
Nästa bild

RBK-fuktmätning i betong

Vi är auktoriserade att utföra fuktmätningar i betong enligt RBK- metoden.

Kreosot

Kreosot är en blandning av många olika ämnen och är en restprodukt vid torrdestillation av stenkol för att tillverka koks. Sedan sent 1800-talet har kreosot använts för att impregnera trä som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Därför är kreosot ett bekämpningsmedel som hör till produkttypen träskyddsmedel bland biocidprodukter. Eftersom användning av kreosot kan leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö, finns det strikta regler om hur och var kreosot får användas.

Risker med kreosot för hälsa och miljö.
Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Ämnena antracen, fluoranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, de är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). För dessa ämnen gäller generellt att de är farliga under lång tid efter träets behandling.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ett urval av projekt vi utfört

Fuktskador 2

Lörje Gård

Engma AB fick våren 2022 ett uppdrag för Lörje Gård AB att genomföra fuktskadeundersökning av ”Restaurationsbyggnaden” i Hellvi.

Läs mer »
Fuktskador 3

Olika typer av fuktskador

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar.

Läs mer »