- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Behöver du hjälp med att planera ett byggprojekt?

Behöver du hjälp med att planera ett byggprojekt? 1

Bygglovshandlingar Vi upprättar bygglovshandlingar och tekniska beskrivningar för olika typer av byggnader. Projektledning Vi arbetar med projekteringsledning vilket innebär att vi bildar en arbetskonsultgrupp för de olika kategorier av konsulter som ingår ett byggprojekt (Arkitekter, konstruktörer, VVS och EL projektörer m fl.). Byggledning Vi arbetar med byggledning i en byggnadsentreprenad, detta arbete innebär bl a […]

Misstänker du förorenad mark och vill veta vad det beror på och innehåller?

Misstänker du förorenad mark och vill veta vad det beror på och innehåller? 2

Engma AB utför miljötekniska markundersökningar där vi utreder omfattningen av och orsaken till förorenad mark. Miljötekniska markundersökningar utförs t ex vid nyexploateringar, områden där man misstänker att det finns föroreningar samt där det har inträffat ett läckage från drivmedel, olja eller bekämpningsmedel.

Vill du analysera ditt vatten?

Vill du analysera ditt vatten? 3

Vi tar dricksvattenprover för kemiska och mikrobiologiska analyser. Vi tar även vattenprover i dammar, vattenprover i grundvattenrör samt vattenprover i samband med miljötekniska markundersökningar.

Misstänker du vattenläckage och fuktskador?

Misstänker du vattenläckage och fuktskador? 4

Vi har olika typer av fuktmätare och en värmekamera som hjälpmedel för att utreda om det förekommer vattenläckage eller fuktskador i en byggnad. Vi kan mäta förekomst av förhöjd fuktighet i de flesta byggnadsmaterial och byggnadskonstruktioner.

Besväras du av dålig inomhuslukt och vill veta varför?

Besväras du av dålig inomhuslukt och vill veta varför? 9

Byggnadsmaterial som är angripna av fukt eller mikroorganismer, eller avger avvikande kemiska emissioner, kan ge negativa hälsoeffekter och luktproblem. Effekterna kan finnas kvar lång tid efter att fukten torkat ut och mikroorganismerna dött. Vid fukt- och mikrobiella skador avges ämnen som vi kan analysera i luftprover. Du får en rapport som inte bara innehåller siffror […]