skip to Main Content

Vill du analysera ditt vatten?

Vi tar dricksvattenprover för kemiska och mikrobiologiska analyser. Vi tar även vattenprover i dammar, vattenprover i grundvattenrör samt vattenprover i samband med miljötekniska markundersökningar.

Läs mer
Back To Top
Sök